การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด

คลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
.............. การรับรู้และการตอบสนอง

.............. ขณะที่อากาศร้อนจัดร่างกายจะขับเหงื่อออกมามาก แต่เมื่อเข้าไปในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศจะรู้สึกเย็นสบาย และมีเหงื่ออกน้อยลง แสดงว่าร่างกาย มีระบบที่รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดการรับรู้ไปยังหน่วยแปลความรู้สึก พร้อมทั้งออกคำสั่งให้หน่วยปฏิบัติงานทำงาน
โดยปกติการตอบสนองของสัตว์จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทจะควบคุมการตอบสนองที่เกิดขึ้น และสิ้นสุดเร็ว เช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้การเกิดการเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ขณะที่ระบบต่อมไร้ท่อจะควบคุมการตอบสนองที่เกิดช้ากว่า แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น การเจริญของเซลล์ไข่ในรังไข่อย่างไรก็ตามแม้ทั้ง 2 ระบบ จะทำงานแตกต่างกันแต่ทำงานสัมพันธ์กัน จึงเรียกว่า ระบบประสานงาน (coordinating system)
.............. เมื่อนักเรียนเห็นสุนัขทำท่าดุร้าย แยกเขี้ยวอยู้ตรงหน้าหัวใจจะเต้นเร็วด้วยความกลัว แล้ววิ่งหนีทันที กรณีเช่นนี้อะไรเป็นสิ่งเร้า

.............. การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด

.............. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น พารามีเซียมสามารถเคลื่อนที่เข้าหาหรือหนีแสงสว่าง อุณหภูมิ หรือสารเคมีได้ แสดงว่าสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ แต่เนื่องจาก สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไม่มีเซลล์ประสาท สิ่ฝที่น่าสงสัยคือ สิ่งมีชีวิตดังกล่าวตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร จาการศึกษาพบว่าใต้ผิว ของเซลล์พารามีเซียมมีเส้นใยเชื่อมโยงระหว่างโคนซิเลีย เรียกว่า เส้นใยประสานงาน (coordindting fiber)ดังภาพ.............. ..............

.............. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีการับรู้และตอบสนองแตกต่างกัน จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล์แต่ละเซลล์ของฟองน้ำมีการับรู้และการตอบสนอง แต่ไม่มีการประสานงานระหว่างเซลล์ ไฮดรามีร่างแหประสาท(nerve net ) ประกอบกันด้วยเซลล์ประสาทเชื่อมโยงกัน เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น จะเกิด กระแสประสาทเคลื่อนที่ไปตามเซลล์ประสาทที่สานกันเป็นร่างแหจากจุดที่ถูกกระตุ้นและกระจายไปทั่วทั้งตัว ทำให้ไฮดรานั้นสามารถรับรู้และ ตอบสนองต่อสิ้งเร้าที่มากระตุ้นได้

.............. สรุป
.............. โปรโตชัว : อะมีบา , ยูกลีนา , พารามีเซียม -- มีเส้นใยประสานงาน ( Co-Ordinating fiber ) + Basal Body
.............. ซีเลนเทอเรต : ไฮดรา , sea anemone -- ร่างแหประสาท ( neave fiber ) ใน Vertebrate พบในกระบวนการ Perist Alsis
.............. Platyhelminthes : พยาธิตัวแบน -- เริ่มมีปมประสาท ( Nerve Ganglion )
.............. Arthropod : กุ้ง , แมลง -- มี Major Ganglia คล้ายสมอง
.............. Vertebrate --ระบบประสาทเปลี่ยนแปลงจากชั้น Ectoderm ตอนเป็น Embryo ที่เรียกว่า Neuron Tube ได้แก่ สมอง และ ไขสันหลัง (ส่วนที่เล็กที่สุดคือ เซลล์ประสาท) -- เป็นระบบแรกที่เติบโตมากที่สุดตอนเป็นตัวอ่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น